Interpelace v souvislosti s plánovanými změnami územního plánu v rozvojovém území Starého a Nového Sedlce

Interpelace na Petra Hlaváčka, 1. náměstka primátora hl. m. Praha, 10. 9. 2020:

Vážený pane Hlaváčku,

V souvislosti s plánovanými změny územního plánu v rozvojovém území Starého a Nového Sedlce se na Vás obracím s žádostí o zpracování komplexní dopravní studie pro spádovou oblast na severozápadě Prahy.

Navrhované změny v oblasti Starého a Nového Sedlece, zejména Z 3328/19 na funkci čistě obytnou /OB/ a všeobecně obytnou s kódem míry využití území E /OV-E/ mohou vést k neúměrné a nevhodné zástavbě, která nebude respektovat urbanistické hledisko, přinese nadměrnou zátěž na dopravní a technickou infrastrukturu a povede k takovému nárůstu počtu obyvatel, pro který není v dané lokalitě dostatečná občanská vybavenost. Lokalita se nachází v blízkosti přírodní památky Sedlecké skály a evropsky významné lokality soustavy Natura 2000 Kaňon Vltavy u Sedlce. Územní plán by přitom měl všechny tyto skutečnosti reflektovat a v daném území umožnit pouze takovou výstavbu, která by zajistila udržitelný rozvoj této oblasti.

Jednotlivé změny nelze řešit odděleně, ale jako celek. Pokud by byla v jedné části území Starého či Nového Sedlece povolena masivní výstavba, bude to mít za následek snahy o změny obdobného charakteru i v ostatních částech rozvojové plochy, tzv. salámovou metodou. V konečném důsledku se potom může stát, že celé území nabude do neudržitelných rozměrů, a to bez koncepčních vazeb dopravních a sociálních.

Vytíženost páteřních komunikací na území MČ Praha-Suchdol a MČ Praha 6 je, podle odhadu místních obyvatel, již na hranici kapacity (především se jedná o komunikace Roztocká, Kamýcká, Podbabská, Jugoslávských partyzánů, Vítězné náměstí). Obávám se, že plánovaná zástavba v oblasti Starého a Nového Sedlce pro cca 5500 obyvatel povede k výraznému zhoršení dopravní situace. K tomu je zapotřebí připočítat plánovaný rozvoj v severozápadní části pražské aglomerace, kde má dojít k dalšímu nárůstu o více než 20 000 obyvatel.

Žádám Vás proto o pozastavení projednávaných změn do doby zpracování komplexní dopravní studie, která:

  • prověří možnosti stávající dopravní infrastruktury,
  • zohlední plánovanou výstavbu v jednotlivých městech a obcí na základě platných územních plánů (Sedlec, Suchdol, Horoměřice, Roztoky, Statenice, Velké Přílepy, Únětice, Lichoceves)
  • zohlední dva základní scénáře výhledového stavu:
    • se zprovozněním SOKP 518 a 519 včetně plánovaných sjezdů
    • bez zprovoznění SOKP 518 a 519
  • bude zahrnovat dopravní model s výhledem na dalších 20 let s ohledem na plánovaný rozvoj v severozápadní části pražské aglomerace,
  • navrhne odpovídající dopravní opatření k zajištění udržitelného rozvoje celé oblasti.

Plně chápu potřebu hl. města Prahy na výstavbu nových bytů, nicméně nové byty nelze stavět na úkor stávajících obyvatel, ať již jsou to obyvatelé Prahy či blízce sousedících okolních měst a obcí. Zároveň navrhuji, aby se podobným způsobem postupovalo i v případě dalších větších rozvojových projektů na území hl.m. Prahy a v blízkém okolí.

S vřelým pozdravem

Robert Veverka