Sucho řešíme teď!

S tématem boje proti suchu Piráti kandidovali do poslaneckých voleb roku 2017. Řadu navrhovaných opatření jsme v tomto volebním období představili, některá prosadili. Tématům sucha, vody, krajiny a klimatické změny se věnujeme i v rámci dalších aktivit – pořádáme vzdělávací akce či poslanecké semináře o dostupnosti, kvalitě a ceně pitné vody, financování ochrany klimatu, budoucnosti našich lesů a kůrovcové kalamitě, agrolesnictví nebo potenciálu konopí.

Péči o vodu jako nenahraditelného zdroje života na zemi a ochrana vodních zdrojů v krajině mám i ve svém programu. Města nesmí být horkem sálající špinavé džungle z betonu a železa.

Hlavní příčinou prohlubujícího se sucha je postupující klimatická změna. Ta mění rozložení a intenzity dešťových srážek v rámci území a v průběhu celého roku. V důsledku stále rostoucí teploty dochází ke zvyšování výparu vody z krajiny. To má přímý vliv na snižování hladin podzemních a povrchových vod. Sucho prohlubuje také špatné hospodaření s krajinou, protože vyprahlá půda není schopna vodu zadržet. Dobrá správa celé krajiny je tedy součástí odpovědi na projevy klimatické změny a sucha. Bez motivovaných hospodářů ale nelze odolné a zdravé krajiny dosáhnout. Náš cíl je proto spojit všechny klíčové hráče, pracovat se znalostmi a fakty a to vše ekonomicky udržitelným
způsobem.

Svůj podíl na změnách rovnováhy přirozeného vodního cyklu má také zastavěná krajina. Vybetonovaná území nejsou schopna dešťovou vodu zadržet a většina srážek spadlých ve městech či obcích odtéká rovnou do kanalizací. Důležité je proto efektivní územní plánování a tvorba projektů na podporu oživení zastavěné krajiny. Zeleň ve městě také snižuje efekt tzv. tepelného ostrova a tím pomáhá vytvořit příjemnější klima. Cílem České republiky tak musí být vracení zeleně a vody do měst pomocí budování funkční modrozelené infrastruktury.

CO PŘINÁŠÍ NÁŠ PLÁN?

Nabízí soubor opatření k řešení sucha v České republice. Jde o kroky, které jsou zasazeny do třech
časových úseků – co musíme dělat teď, co do konce r oku a co v dlouhodobém horiz ontu.

CO MUSÍME ŘEŠIT TEĎ

DOSTUPNÁ A KVALITNÍ PITNÁ VODA

 • Zajistit vznik databáze obcí, které mají problémy se zásobováním pitnou vodou, nastavit priority a harmonogram jejich podpory.
 • Nastavit funkční a kapacitní systém poradenství obcím v oblasti zásobo vání pitnou v odou.
 • Uvolnit větší množství financí na poskytování podpory obcím na vybudování nových zdrojů pitné vody a vodovodů.
 • Zrevidovat stávající zdroje pitné vody a podmínky v jejich ochranných pásmech tak, aby nedocházelo ke znečišťování, zanést ochranná pásma do katastru nemo vitostí.
 • Omezit užívání pitné v ody na zalévání a jiné činnosti.

ZDRAVÁ KRAJINA

 • Zastavit projekty, které vedou k rychlému odvádění vody z České republiky. Zabránit nešetrným kultivacím vodních toků a dalším krajinným úpravám, které vedou ke zhoršování jejího stavu. Proto vláda musí zveřejnit veškeré investice související s řešením sucha a vysvětlit koncepčnost a návaznosti na existující strategie.
 • Zajistit finance pro pozemkové úpravy a další způsoby obnovy krajiny (projekty krajinného plánování, projekty jako Model Zdoňov apod.). Musíme klást důraz na obnovu a ochranu říční krajiny, která je důležitá pro vsakování vody a zpomalení jejího odtoku pryč z ČR. Také je třeba zahájit zmapování umístění a stavu odvodňovacích drenáží a podpořit projekty k jejich využití pro zadržování vody v krajině.
 • Důležité je také zajistit prostředky na výzkum udržitelného nakládání s krajinou tak, aby výsledkytěchto výzkumů byly použitelné pro širokou veřejnost. Musíme podpořit osvětu a výzkum postupů v zemědělství a lesnictví, kter é zajistí lepší zadrž ování vody v krajině a o zdravení půdy.
 • Urychleně řešit stavy přemnožené zvěře, škody, které způsobuje na lesních porostech i v otevřené krajině, a příčiny, proč k přemnožení dochází.
 • Zefektivnit využití státních pozemků, zejména kolem silnic, v krajině a kolem řek a potoků. Důležité je také vrátit stromy a aleje do krajiny a odstranit zbytečné legislativní bariéry pro výsadbu stromů v otevřené krajině.

ŽIVÁ A UDRŽITELNÁ MĚSTA

 • V maximální míře vracet zeleň a vodu do měst a obcí – zelené střechy a fasády, zachytávání dešťové vody a její využív ání na zalévání veřejné zeleně, umisťování prvků zeleně na vhodná místa.
 • Řešit novou výstavbu a dopravu uvnitř obcí s ohledem na zachování a rozšíření zelených ploch, vzrostlých stromů apod.
 • Zvýšit osvětu a vzdělávání ohledně klimatických změn a sucha. Dostat vodu do popředí zájmu lidí i ve velkých městech. Informovat občany o důležitosti a výhodách využívání dešťové a šedé vody (vody ze sprch, umyvadel, praček apod.) a propagovat toto téma mezi šir okou veřejností.
 • Navýšit finanční prostředky na účelné využív ání dešťové a šedé v ody v dotačních titulech.

MOTIVOVANÝ HOSPODÁŘ

 • Místo buzerace se musíme zaměřit na poradenství a přenášení vědeckých poznatků do praxe při hospodaření v krajině. Dostupné poradenství by mělo být jedním ze základních principů ochrany krajiny a boje pr oti suchu.
 • Zrušit nadbytečné kontroly zemědělců. Je třeba snížit maximální počet náhodných kontrol na 5 ročně, u malých zemědělců na 2. Dále musíme omezit zpětné kontroly dotací, není-li odůvodněné podezření na spáchání dotačního podv odu.
 • Přestat trestat hospodaření dobré pro krajinu – zemědělci a lesníci by neměli být za tvorbu pestřejší krajiny trestáni. Nedanit půdu a uznat za ni nárok na zemědělské platby, i když se na ní nepěstuje, ale zajišťuje ekologickou stabilitu krajiny .
 • Zrychlit vyplácení schválených dotací, aby žadatelé nemuseli čekat dlouhé měsíce, aby mohli co nejrychleji zlepšovat krajinu.

CO MUSÍME UDĚLAT DO KONCE ROKU

DOSTUPNÁ A KVALITNÍ PITNÁ VODA

 • Musíme zjednodušit dotační systém, urychlit celý proces podpory obcí k vybudování nových zdrojů pitné vody a vodovodů, poskytovat 100% podporu .
 • Posílit finančně, odborně, metodicky i personálně úřady poskytující podporu na vybudování nových zdrojů pitné v ody a vodovodů.
 • Předložit komplexní novelu vodního zákona a souvisejících předpisů zaměřenou mj. na ochranu pitné vody.
 • Omezit používání hnojiv a pesticidů , které mají negativní vliv na kv alitu pitné v ody.

ZDRAVÁ KRAJINA

 • Upřesnit odpovědnost majitele půdy (fyzických osob i obcí) za její stav. Zároveň je třeba zajistit jim základní poradenství při tv orbě pachtovních smluv a vymáhání jejich naplnění.
 • Přizpůsobit hospodaření v krajině aktuálním klimatickým podmínkám. Musíme nastavit citlivé a k přírodě šetrné hospodaření v lesích, změnit a zpřísnit požadavky na obdělávání půdy, modernizovat standardy pozemkových úprav a dokončit pr otierozní vyhlášku.
 • Změnit podporu zemědělství a lesnictví tak, abychom dále zmenšovali velikost půdních bloků a zajistili větší pestrost krajiny, podpořili oživení půdy a více používali moderní metody ochrany půdy a krajiny.
 • Zavést systém chytrých kompenzací škod. Navázat odškodnění pro zemědělce a lesníky na konkrétní opatření a jimi vyplácení kompenzací podmínit. Zár oveň navýšit rozpočet na kompenzace.

ŽIVÁ A UDRŽITELNÁ MĚSTA

 • Zpřísnit podmínky pro výstavbu především velkých průmyslových komplexů (sklady, fabriky) a developerských projektů na zemědělské půdě.
 • Zvýšit poplatky za vynětí půdy ze Zemědělského půdního fondu.
 • Podporovat stavby na místech br ownfieldů místo záboru no vé půdy.
 • Zajistit, aby nebyl upřednostňován soukromý zájem (investice) nad veřejným zájmem na zdravé a funkční krajině. Zacho vat účast veřejnosti a spolků v územních řízeních.
 • Při projektování staveb (především velkých vybetonovaných ploch, průmyslových areálů apod.) musí být navrženo řešení vsakování či jiného využití dešťo vé vody.

MOTIVOVANÝ HOSPODÁŘ

 • Již vyplacené dotace se nesmí vracet kvůli změnám v pravidlech dotací provedených po vyplacení.
 • Usnadnit nakládání s odvodňovacími drenážemi a zjednodušit spolupráci s úřady. Složité vlastnické vztahy v krajině brání využívání odvodňovací drenáže nebo ne vedou k zastavení její činnosti.
 • Umožnit financování mezd z dotací, aby se zemědělcům vyplatilo najmout pracovní sílu na opatření pro zadržení vody v krajině.
 • Zjednodušit pěstování technického konopí a dalších opomíjených plodin. Odstranit nesmyslné bariéry pro pěstování a zpracování v zákonech, ab y se vyplatilo je pěst ovat.

CO MUSÍME UDĚLAT DLOUHODOBĚ

DOSTUPNÁ A KVALITNÍ PITNÁ VODA

 • Přestat používat pitnou vodu tam, kde to není nutné, například v průmyslu či zemědělství. Neplýtvat ani ve veřejných budovách a domácnostech – splachování záchodů.
 • Podpořit vědu a výzkum v oblasti úpra vy pitné v ody.
 • Podporovat takové technologie, které šetrně hospodaří s vodou (energetika – obrovská spotřeba při využívání fosilních paliv i jádra).
 • Stát musí motivovat obce ke správě vlastních vodovodů (bojí se vysoké ceny vody a s realizací vodovou jsou tedy zá vislé na ochotě v odárenských společností př evzít správu nových vodovodů).
 • Zajistit hydrogeologické průzkumy tak, aby nedocházelo ke vzájemnému negativnímu ovlivňování sousedních zdrojů vody (nekrást si v odu).

ZDRAVÁ KRAJINA

 • Změnit systém dotací s cílem podporovat udržitelné hospodaření a obnovu krajiny. Podmiňovat veškeré dotace (v č. přímých plateb) přísnějšími standar dy hospodaření.
 • Podpořit zvyšování podílu ekologického zemědělství a dalších k přírodě šetrných zemědělských postupů (např. integrovaná produkce).
 • Veškerou státní půdu obhospodařovávat udržitelným způsobem .
 • Změnit přístup státu k lesnictví. Státní lesy musí změnit způsob fungování, provozovat udržitelné hospodaření a více podporovat rozvoj venkova. Musíme také změnit lesní zákon, aby podporoval takové způsoby hospodaření v lese, kter é jsou co nejvíce blízk é přírodě.
 • Modernizovat vzdělávání veřejnosti v oblastech životního prostředí a krajiny, zaměřit se na téma ochrany klimatu a důležit osti podpory lokálních výr obků.

ŽIVÁ A UDRŽITELNÁ MĚSTA

 • Stát, kraje, obce spravující veřejná místa a veřejné budovy musí jít příkladem v hospodaření s vodou a jejím využití.
 • Rozšířit dotační podporu výstavby zelených střech a systémů využívání šedé vody pro domy, veřejné budovy i průmyslové objekty. Znásobit objem prostředků evropských i státních fondů, které budou přiděleny na skutečný boj se suchem.
 • Zaměřit se na revitalizace toků mimo obce i v obcích, zpřírodnění toků a zvýšení jejich ekologické i estetické hodnoty za současného zacho vání a zvýšení pr otipovodňové ochrany měst.
 • Zamezit odvodu dešťové vody do kanalizace a motivovat k jejímu využívání a zasakování na místě vzniku.

MOTIVOVANÝ HOSPODÁŘ

 • Odstranit veškeré zbytečné regulace, evidence a formuláře, které prokazatelně nepřispívají k lepšímu stavu krajiny, větší ochraně veřejného zdraví nebo ochraně zvířat před týráním.
 • Zjednodušit a digitalizovat státní správu hospodaření v krajině a územního rozvoje. Zavést srozumitelný a uživatelsky přívětivý systém, který dá hospodářům na jednom místě v eškeré informace.
 • Změnit systém daní a odpočtů tak , aby se šetrné hospodař ení v krajině vyplatilo.
 • Odstraňovat bariéry přístupu na trh pro lokální a ekologick é zemědělce.
 • Podpora veřejného stravování ve prospěch lokálních z emědělců a bioproducentů.

Více v e-Booku Sucho řešíme teď!